Privacystatement

Woudi de Ruiter, lichaamsgericht psychotherapeut, gevestigd te Amsterdam (Kamer van Koophandel 34291751), hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Dit privacystatement legt uit hoe Woudi de Ruiter met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Woudi de Ruiter persoonsgegevens verwerkt:

 • – (Potentiële) Cliënten
 • – Deelnemers aan bijeenkomsten van Woudi de Ruiter
 • – Alle overige personen van wie Woudi de Ruiter persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens

Woudi de Ruiter verwerkt persoonsgegevens die

 • – betrokkene zelf tijdens een bespreking of bijeenkomst, telefonisch, digitaal of via het intakeformulier heeft verstrekt
 • – met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

De volgende gegevens worden verzameld:

Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, zorgverzekeraar, polisnummer zorgverzekeraar, BSN – nummer, betaalgegevens, naam en adres van huisarts en eventuele ander behandelaren, het clientendossier – bestaande uit intake- en procesbeschrijving.

Doeleinden verwerking

Woudi de Ruiter verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • – Het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden.
 • – Het onderhouden van contact, uitnodigingen voor bijeenkomsten en het geven van informatie in het geval dat betrokkene daarom heeft gevraagd.
 • – Het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

Rechtsgrond

Woudi de Ruiter verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • – toestemming van de betrokkene.

Deze toestemming kan altijd weer ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vòòr de intrekking.

 • – een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting een clientendossier bij te houden.
 • – een gerechtvaardigd belang, zoals bijvoorbeeld het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers

Woudi de Ruiter verwerkt de gegevens op een notebook, dat alleen voor praktijkvoering gebruikt wordt. Zowel het notebook, het programma en de dossiers zijn met wachtwoorden beveiligd. De gegevens worden versleuteld bewaard op de harde schijf.

Persoonsgegevens delen met derden

Woudi de Ruiter deelt persoonsgegevens met derden als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) nodig is, of vereist is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. Toestemming van betrokkene gaat daaraan vooraf.

Bewaren van gegevens

De volgende bewaartermijnen zijn van toepassing:

 • – medische gegevens: 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst.
 • – financieel-administratieve gegevens: 10 jaar na vastlegging van de gegevens.

Woudi de Ruiter bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Wijzigingen privacystatement

Woudi de Ruiter kan dit privacystatement altijd wijzigen.

Een actuele versie ervan wordt op de website www.woudideruiter.nl gepubliceerd.

Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat belanghebbende bekend is met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen, klachten

Betrokkene heeft het verzoekrecht persoonsgegevens aangaande haar/hem in te zien, te rectificeren of te laten verwijderen, binnen de muren van de praktijk.

Zij/hij heeft het recht te verzoeken persoonsgegevens over te dragen, de verwerking te beperken of tegen de verwerking bezwaar te maken.

Bij vragen of klachten over de wijze waarop Woudi de Ruiter persoonsgegevens verwerkt, kan belanghebbende contact opnemen via info@woudideruiter.nl.

Een klacht tracht zij naar tevredenheid op te lossen.

Mocht dit niet slagen, dan kan men zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Woudi de Ruiter, mei 2018